Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Cursussen / Sprinklertechniek / Aankomend Technicus Sprinklertechniek / Eind- en Toetstermen Aankomend Technicus Sprinklertechniek

Eind- en Toetstermen Aankomend Technicus Sprinklertechniek

Eind- en toetstermen


AANKOMEND SPRINKLERTECHNICUS

Geaccordeerd door Commissie van Belanghebbenden Brand op 10 september 2013

EINDTERMEN

De kandidaat dient:

Algemeen
Op grond van gebleken theoretische en praktische kennis ter zake, brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften betrekking hebbend op sprinklerinstallaties, in staat te zijn onder toezicht en eindverantwoording van een sprinklertechnicus (eind- en toetstermen sprinklertechniek 2) overeenkomstig deN EN-EN 12845+A2+NEN 1073 een sprinklerinstallatie te ontwerpen, inclusief het dimensioneren op basis van leidingtabellen.

Brandveiligheid
Basiskennis te hebben van het verschijnsel brand, brandoorzaken, brandgedrag van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen,het brandverloop en de blusmethoden.

Techniek
Kennis te hebben van de hedendaagse techniek op het gebied van sprinklerinstallaties en de hierbij behorende componenten en apparatuur en de toepassing hiervan.
Kasiskennis te hebben van de eenvoudige elektrische voorzieningen, met name de elektrische voeding van een elektrisch aangedreven sprinklerpomp en opbouw en uitvoering van de sprinklermeldinstallatie.

Ontwerpen
Kennis te hebben van het ontwerpen van sprinklerinstallaties in verschillende soorten gebouwen, overeenkomstig NEN-EN 12845+A2+NEN 1073.

Bouwkundig
Niet van toepassing.

Brandbeveiligingsinstallaties
Niet van toepassing.

Normering en regelgeving
Kennis te hebben van de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 en Technische Bulletins voor zover relevant voor de eindtermen van Sprinklertechniek 1 of Aankomend Technicus Sprinklertechniek.

Uitvoering
Niet van toepassing.

Onderhoud
Niet van toepassing.

 

TOETSTERMEN

Op basis van de eindtermen gelden de volgende toetstermen. Achter iedere toetsterm is tussen haakjes het niveau aangegeven (K= kennis,I = inzicht en T = toepassing).

De kandidaat:

A. Algemeen
A.1
kan een ontwerp maken van droge en natte sprinklerinstallaties (waarvan pre-action en deluge zijn uitgesloten) in de gevarenklassen zoals genoemd in de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (T)
A.2 kan
een principeschema (ook wel P&ID genoemd) maken (T

B. Brandveiligheid
B.1
kent de factoren  van de branddriehoek  en hun rolbij het verbrandingsproces (K)
B.2 kan de werking
en toepassing van blusstoffen in relatie tot de branddriehoek verklaren (K)
B.3 kent
de verschillende stadia bij het verloop van een brand (K)

C. Techniek
C.1
heeft basiskennis van de functie, toepassing en werking van (T):
Sprinklers (spraysprinkler,
normaalsprinkler, hangende,staande, wandsprinklers, droge sprinklers, aanspreekelementen,doorlaat, K-factor, RTI,sproeivlak,onderlinge afstand, afstand tot daken)
Stalen sprinklerleidingen (materiaal,bevestiging en
indeling in sprinkler-, verdeelleidingen e.d.) Verbindingsmethoden (draadfittingen, lassen,groefkoppelingen,snelkoppelingen en flenzen) Alarmkleppen (Nat, droog,afwisselend, gecommandeerd,deluge, staartklep)
Appendages (vertragingskamers,alarmbellen,
hoofdafsluiters, aftap-  en doorspoelafsluiters, inspectors test connection (itc), manometers
Watervoorzieningen (enkelvoudige, tweevoudige en supertoevoer)
Watertoevoeren
(waterleiding, reservoir, open water, druktank en beproevingsleiding)
Sprinklerpompen
(typen centrifugaalpompen, opstelling pomp, toevoerleiding, zuigleiding, elektrische en dieselaandrijfmotoren)
Kent
de begrippen gevarenklasse, minimum sproeidichtheid, maximum sproeivlak en minimum sproeitijd
Kent
de basisgegevens van de gevarenklassen zoals genoemd  in de NEN-EN 12845+A2+NEN1073

C.2 heeft basiskennis van onderstaande elektrische voorzieningen (K):
De elektrische voed
ing van een elektrisch aangedreven sprinklerpomp, inclusief de dimensionering van kabelen beveiliging van de elektrisch aangedreven sprinklerpomp.
De
sprinklermeldcentrale
De signaalgevers
De bekabeling
Het brandweerpaneel
De
doormelding van brandmèldingen en storingsmetdingen

D. Ontwerpen
D.1 heeft
kennis van de omvang van de sprinklerbeveiliging, inclusief aspecten zoals bescherming van kolommen, vriescellen, toiletten, ruimten boven verlaagde plafonds, liftschachten, buitenopslag en beveiliging tegen vorst (T)
D.2 kan
het type, de positie en verdeling van sprinklers bepalen (T)
D.3 kan de plaats,
het afschot en verdeling (grid, kerstboom) van de leidingen bepalen (T)
D.4 kan ophangpunten en aftapmogelijkheden bepalen (T)
D.5
kan verdeling van de sprinklerinstallatie in secties en alarmkleppen bepalen (T)
D
.6 kan voor de LH en OH installaties de diameters te bepalen van zowelde sprinklerleidingen als de (hoofd)verdeelleidingen tot aan de alarmklep,met gebruikmaking van de inNEN-EN 12845+A2+NEN 1073 opgenomen tabellen,alsmede eenvoudige hydraulische berekeningen (T)
D.7 kan de
leidingdiameters van eenvoudige (met bochten maar zonder aftakkingen) leidingstukken met behulp van de Hazen Williams formule bepalen (T)
D.8 kan een restrictieplaat
berekenen (T)
D.9 kan, ook bij een ringleiding,het drukverlies
tussen het sprinklerpunt en de alarmklep bepalen en het drukoverschot verrekenen (T)
D.10
heeft kennis van de ontwerpcriteria van zuigleidingen volgens tabellen, beproevingsleidingen en de afmetingen van sprinklersecties (T)
D.11
kan de minimaal vereiste watervoorraad en pompcapaciteit bepalen aan de hand van de tabellen in de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073(T)

E. Bouwkundig
Niet van toepassing

F. Brandbeveiligingsinstallaties
Niet van toepassing

G. Normering en regelgeving
G.1 heeft
kennis van deNEN-EN 12845+A2+NEN 1073 en Technische Bulletins voor zover van toepassing voor de overige eindtermen(K)

H. Uitvoering
Kennis te hebben van opleveringsprocedures

I. Onderhoud
Kennis te hebben van onderhoudsprocedures

 

Onderwerp

Weegfactor

A. Algemeen

3

B. Brandveiligheid

1

C. Techniek

3

D. Ontwerp

3

E. Bouwkundig

0

F. Brandbeveiligingsinstallaties

0

G. Normering en regelgeving

3

H. Uitvoering

1

I. Onderhoud

1

Document acties