Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Over het OCB / Opleidingsvoorwaarden OCB

Opleidingsvoorwaarden OCB

Aanmelden

Aanmelden gebeurt middels de via onze website te downloaden aanmeldingsformulieren of elektronisch aanmelding. Na aanmelding ontvangt u van ons, per e-mail, een ontvangstbevestiging, voorzien van een aanmeldingsdatum. Deze aanmeldingsdatum is bepalend voor de volgorde van plaatsing. Er wordt per cursus bepaald, hoe de groepsgrootte er uit zal zien. Als de groepsgrootte behaald is, zal er aan de hand van het aantal aanmeldingen gekeken worden of/en wanneer er een volgende cursus wordt ingepland. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

De cursusdata worden u per e-mail doorgezonden.

Leslokatie
Tenzij anders vermeld, vinden onze opleidingen en studiedagen plaats in ons opleidingscentrum gelegen op de Hogeweg 35A, 5301 LJ te Zaltbommel.
 
Deelnameregeling
Iedere aanmelding, wijziging of annulering dient schriftelijk of per e-mail aan ons secretariaat te worden doorgegeven. Voor aanmeldingen dient u gebruik te maken van onze aanmeldingsformulieren.Het verschuldigde lesgeld dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag te worden overgemaakt. Deze overboeking geldt dan als definitieve inschrijving. Mocht uw overboeking op de gestelde datum niet binnen zijn, dan hebben wij de mogelijkheid om uw plaats te vergeven aan een andere kandidaat die op de wachtlijst staat. 
 
Betaling cursusgelden
Na inschrijving ontvangt u een factuur. Het verschuldigde lesgeld dient u over te maken naar de ING Bank op rekeningnummer 

NL55 INGB 0008 5786 80 t.n.v. OpleidingsCentrum Brandveiligheid BV te Zaltbommel. Vermeld u het factuurnummer en de curususnaam. 

 
Annuleren
Kosteloos annuleren voor deelname aan een van onze cursussen is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen de 4-2 weken voor aanvang van de cursus wordt 90% van het cursusgeld gerestitueerd. Reeds betaalde cursusgelden worden niet meer gerestitueerd vanaf 2 weken voor aanvang van de betreffende cursus. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een vervanger naar de cursus te sturen. 
 
Examen
Er zal per te volgen cursus, melding gemaakt worden van de de instantie die zorg draagt voor de toetsing en examinering. Examenkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen in onze cursuskosten.
 
Erkenning
Onze cursussen en opleidingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de beroepscompetenties die beheerd worden door STEBS of waarnaar verwezen wordt vanuit certificatie- en inspectieschema's.

Lesgelden
Lesgelden als voornoemd in onze aanmeldingsformulieren en leaflets, zijn altijd exclusief BTW.
 
Cursusmaterialen
In ons lesgeld is lesmateriaal inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
 
Inzien examenwerk
Indien het examen is afgenomen door OCB, gelden de navolgende voorwaarden:

Kandidaten hebben het recht hun examen werk in te zien. Inzage is alleen mogelijk in ons opleidingscentrum OCB.

Kandidaten die gebruik willen maken van het recht op inzage, dienen dat binnen een maand na de bekendmaking van de uitslag, schriftelijk te melden aan OCB. Vervolgens wordt er door OCB contact opgenomen om met u een afspraak te maken.

De volgende punten zullen, zonder uitzondering, gehandhaafd worden:

 • Bij de inzage krijgt de kandidaat de beschikking over zijn eigen examenwerk, de examenopgaven en het aantal behaalde punten per vraag.
 • Het is toegestaan dat de examenkandidaat zijn/haar studiemateriaal meeneemt naar de inzage.
 • Kopieren van het gemaakte werk is niet toegestaan.
 • Aantekeningen maken tijdens de inzage is toegestaan. Het overschrijven van vragen en mogelijke antwoorden is niet toegestaan. Voor het vertrek wordt de kandidaat verzocht zijn aantekeningen te tonen aan de aanwezige medewerker van OCB.
 • Na inzage dient het examen, inclusief al het ter inzage verleende materiaal weer ingeleverd te worden.
 • Indien blijkt dat er tijdens de inzage aantekeningen zijn gemaakt op de ter inzage uitgereikte documenten, dan vervalt per direct de volledige geldigheid van het complete examen.
 • Het examen ligt ter inzage voor de examenkandidaat zelf en een door hem zelf gekozen persoon.
 • De inzage duurt maximaal 1,5 uur.
 • Het ter discussie stellen van de beoordeling van het examen is ter plaatse niet toegestaan.
 • Tijdens de inzage van het examen zal er toezicht aanwezig zijn.
 • De officiële antwoorden van de examens worden niet openbaar gemaakt.
 • Indien u in beroep wil gaan op de de examenuitslag, dient dit schriftelijk te gebeuren. De examencommissie zal uw beroep in behandeling nemen.
 
Indien u examen heeft gedaan onder de verantwoordelijkheid van een exameninstituut, dan gelden uiteraard de voorwaarden van dat exameninstituut.

 

Maaltijden en consumpties
Broodjeslunch en consumpties, die tijdens de cursus genuttigd worden, zijn bij de prijs inbegrepen.
 
Nadere informatie
Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot ons cursusaanbod, verwijzen wij u naar onze website: www.hetocb.nl
 
Mocht u vragen hebben dan bestaat er nog de mogelijkheid ons te e-mailen of te bellen. sectretariaat@hetocb.nl  Telefoon: +31(0)418-510316
 
 
ESF subsidies
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft bedrijven de mogelijkheid om subsidies te ontvangen, als ze de werknemer in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan opleidingen binnen hun vakgebied.
Als OCB proberen wij onze opleidingen onder te brengen in de subsidiefondsen van het ESF. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van ESF: esf@otib.nl

 

 

 

 

Document acties